Contributies

Jaarcontributies 2024

Jaarlidmaatschap Senioren    
18 t/m 22 jaar   € 102,50
Vanaf 23 jaar   € 145,00*
Tennis Alles-in-1    
Tenniskids t/m 11 jaar    € 85,00
Junioren 12 t/m 17 jaar   € 105,00
     
Afwijkende lidmaatschappen    
Steunend lid (geen speelrecht, geen KNLTB-lid)   € 20,00
Niet-actief lid (geen speelrecht, wel KNLTB-lid)   € 38,50
Competitielid (speelrecht enkel voor KNLTB-competitie, april – juni, inclusief KNLTB-lidmaatschap)   Afwijkend, na goedkeur DB
Competitielid junior (richtlijn)   € 46,00
Competitielid senior 18+ (richtlijn)   € 77,00

Elk lid vanaf 18 jaar vervult per kalenderjaar 2 bar of keukendiensten  (en/of commissiewerk)
    Voor uitleg hierover; zie menu ->clubliefde/bar- en keukendiensten .

Afspraken:

 1. Indien het TCV lid besluit om zijn lidmaatschap niet voor te zetten, dient dit voor 1 december per mail te worden gecommuniceerd met de TCV ledenadministratie.
  Bij het niet nakomen hiervan, wordt begin van het volgende kalender €25,00 in rekening gesteld ( administratie kosten en de jaarlijkse KNLTB contributie).
 2. M.i.v. 1 januari 2023 vervalt de regeling "vrijwilligers bijdrage".   
 3. Nieuwe leden kunnen ook per 1 april, 1 juli of 1 oktober instappen voor 75% / 50% / 25% van de contributie. Voorwaarde is dat ze voorgaand jaar géen lid zijn geweest.
 4. Steunend lid: Je bent geen lid en mag niet tennissen maar je ontvangt wel nieuwsflitsen en wordt uitgenodigd voor activiteiten.
 5. Niet-actief lid: 
  Met in achtneming  van de navolgende  voorwaarden kan een lid zijn TCV lidmaatschap vanwege dwingende reden tijdelijk omzetten naar " niet actief" lid en is restitutie van de jaarcontributie over de nog niet verstreken maanden van het lopende kalenderjaar mogelijk.
   a). Het verzoek voor tijdelijke omzetting naar " niet actief lid" met omschrijving van de reden van dit verzoek, kan uitsluitend per mail gedaan te worden ( mailadres:  [email protected] ).
  b). Ingangsdatum is de maand volgend op de datum van het ingediende verzoek.
  c). De TCV financiële administratie berekent de resterende maanden van de contributie looptijd (  minus  €38,50 ) tot 31 december. Het resterende saldo wordt teruggestort.
  d). Indien het " inactieve lid " per 1 januari van het volgende kalenderjaar nog steeds niet kan spelen, wordt het " niet actief lidmaatschap " automatisch met een kalenderjaar verlengd. En in de loop van januari de bijdrage ad  €38,50  door TCV geïnd
  e).  Zodra het lid weer kan spelen, meldt hij/zij dit per mail aan de ledenadministratie. (mail: [email protected]
  f) Vanaf de maand volgend op dagdatum van dit verzoek, wordt door de financiële TCV administratie bepaalt welk contributie bedrag voor de resterende looptijd van het kalenderjaar (onder aftrek van de reeds betaalde €38,50) verschuldigd is.
  h). Het Bestuur van TCV behoudt zich het recht voor een verzoek tot tijdelijke wijziging van het TCV lidmaatschap naar " niet actief lid" af te wijzen
  i). Verzoeken waarin deze regeling niet voorziet worden ter beslissing aan het bestuur voorgelegd.
 6. Competitieleden: ter beoordeling van Dagelijks Bestuur en voorzitter technische commissie.