Reglementen

Voorwoord

Dit reglement beschrijft de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de tennisbanen van TennisClub Venray (TCV) en verdere regels die u bij het gebruik van ons park in acht dient te nemen.

1. Algemeen

1.1 Een ieder die gebruik maakt van de banen is verplicht de regels, gesteld in dit baanreglement, in acht te nemen, dan wel in de geest er van te handelen.

1.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de BaanCommissie of een door hem aangewezen persoon, de Baancommissaris. Indien deze niet op het park aanwezig is, is de dienstdoende barmedewerker de Baancommissaris. Indien ook laatstgenoemde niet aanwezig is, zijn bestuursleden, commissieleden en gewone leden Baancommissaris. De aanwijzingen van de baancommissaris dienen direct te worden opgevolgd.

1.3 Het niet naleven van het baanreglement kan in voorkomende gevallen leiden tot het door het bestuur op te leggen sancties, royering als lid is daarbij niet uitgesloten.

1.4 TennisClub Venray is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of enige andere schade.

2. De banen

2.1 Een bijzondere baan is de zogenaamde huurbaan. TennisClub Venray heeft de contractuele verplichting gedurende het seizoen een baan ter beschikking te houden voor de verhuur.

3. Gebruik van de banen

3.1 Op elke toegangspoort van de baan hangt een instructie over het verantwoord gebruik van de baan. Ieder lid moet deze instructie opvolgen.

3.2 De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen (zonder hak) bespeeld worden.

3.3 Op de banen mag niet worden gerookt, glaswerk en kauwgum op de baan is ten strengste verboden. Afval dient direct te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

3.4 Na afloop van gebruik van de banen dienen de spelers de baan te vegen. Aanwijzingen van de baan commissaris hieromtrent dienen te worden opgevolgd.

3.5 De groundsmen zijn te allen tijde bevoegd een of meerdere banen te sluiten of buiten gebruik te stellen. Dit zal kenbaar gemaakt worden op het afhangsysteem.

3.6 De verlichting kan bediend worden via het bedieningspaneel aan de voorkant van het clubgebouw. De laatste spelers op de baan is verantwoordelijk voor het dimmen van het licht via het bedieningspaneel. Om 0.00 uur wordt het licht automatisch uitgeschakeld. 

3.7 Geconstateerde defecten svp melden aan de bardienst.

4. Gebruikers van de banen

4.1 Het gebruik van de banen is in beginsel voorbehouden aan leden van TennisClub Venray en huurders. In geval van toernooien, competities of andere activiteiten kan van deze regel, na toestemming van het bestuur, worden afgeweken.

4.2 Voor het gebruik van de baan dient gebruik gemaakt te worden van de door de vereniging verstrekte en voor het seizoen geldige spelerspas.

4.3 De spelerspas moet worden gebruikt om speeltijd op een baan te reserveren. Reserveren dient te geschieden op het afhangsysteem danwel en indien vrijgegeven door het bestuur via de clubapp of website. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de banen zonder geldige reservering.

4.4 Bij verlies van een spelerspas wordt tegen betaling een duplo pas verstrekt. Deze is te bevragen bij de ledenadministrateur.

4.5 Elk lid mag gedurende het zomerseizoen maximaal 5 keer iemand introduceren. Een introducé maakt onder verantwoordelijkheid van het introducerende lid gebruik van de banen.

4.6 De kosten van een (1) introductie bedragen € 5,00 en dienen aan de dienstdoende barmedewerker te worden afgedragen door het lid. Voor de reservering van een baan dient de introductiepas gebruikt te worden (deze hangt aan het afhangsysteem). Een introducé mag alleen spelen als het lid van de vereniging dat hem/haar introduceert, meespeelt.

4.7 Introductie van jeugdleden is gratis; de introducé zal op verzoek een geldige spelerspas of ander bewijs van lidmaatschap van zijn vereniging moeten kunnen aantonen.

4.8 Het zich misdragen op de banen en/of op het tennispark als ook oneigenlijk gebruik van de baanpas kan leiden tot inname van de spelerspas door het bestuur.

5. Afhangen

5.1 Algemeen

5.1.1 Leden en introducés dienen alvorens gebruik te maken van de baan, de baan en een tijd te reserveren, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de eigen spelerspas en het afhangsysteem.

5.1.2 Om te kunnen afhangen, dienen minimaal twee en maximaal vier geldige pasjes te worden gebruikt.

5.1.3 Het afhangsysteem zal afhankelijk van het aantal personen een starttijd, een speelduur en een baan aan de spelers toewijzen. Voor twee personen zal de speelduur 45 minuten bedragen voor meer dan twee personen zal dit 60 minuten zijn.

5.1.4 In het afhangsysteem zijn de volgende soorten gebruikers gedefinieerd (indien een leeftijd is genoemd,
wordt uitgegaan van de leeftijd bij aanvang van het verenigingsjaar (1 januari):
- seniorlid (= 17+ jaar) - juniorlid (12+ - 17 jaar)
- jeugdlid (< 12 jaar) - introducé

5.2 Als bijzondere clubactiviteiten worden gepland door het bestuur of een van de commissies, kunnen de leden beperkt worden in het gebruik van de banen. De activiteit zal in beginsel ten minste twee weken van te voren bekend gemaakt worden.

5.2.1 Gedurende het zomerseizoen zullen voor clubactiviteiten maximaal zes banen tegelijkertijd gebruikt worden. Uitzondering hierop zijn: de open toernooien (KNLTB goedgekeurd), de Clubkampioenschappen en KNLTB competities. In die gevallen kunnen alle banen worden geclaimd.

5.2.2 Gedurende het winterseizoen kunnen alle banen voor clubactiviteiten worden geclaimd.

5.3 Voordat wordt afgehangen dienen spelers te controleren welke banen daadwerkelijk vrij zijn. Op deze banen dient eerst te worden afgehangen. Afhangen op een baan waarvan de speelduur verstreken is terwijl op andere banen niet gespeeld wordt, is niet toegestaan .

5.4 Bij een wachttijd van meer dan een uur zal het systeem enkelen niet meer toestaan en is dubbelen verplicht.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 569 635

TennisClub Venray

Kempweg 150
5801 VV Venray